+420 603 539 020
8d598fc93ee7ccd51e697fa67b50e253.jpg

ODD Johannes na katastrálním území Ryžovna v Krušných horách 

I. Všeobecná ustanovení

 1. Majitelem štoly Johannes je město Boží Dar se sídlem 362 62 Boží Dar 1, zastoupené Ing. Janem Horníkem, starostou města.
 2. Provozovatelem štoly Johannes je společnost Služby Boží Dar s.r.o. zastoupená Ing. Blankou Novákovou jednatelkou společnosti.
 3. Přímý provoz štoly Johannes během doby otevření návštěvníkům zajišťují pověřené osoby, jimž jsou podřízení pracovníci, kteří obsluhují pokladnu a provázejí návštěvníky, kteří jsou povinni dohlížet na dodržování všech předpisů platných pro provoz.
 4. Všichni přítomní ve štole Johannes v rámci prohlídkové činnosti (návštěvníci, pracovníci zajišťující chod prohlídkové činnosti, jiné osoby) jsou povinni řídit se pokyny majitele, provozovatele a pověřených osob a tímto návštěvním řádem.

II. Provozní doba štoly Johannes

 1. Provozní doba prohlídkové činnosti ve štole Johannes začíná 1.5. a končí 30.9.
 2. Časy prohlídek v jednotlivých dnech určuje provozovatel a zveřejňuje je na prodejních místech a webových stránkách.
 3. V nutných případech má pověřená osoba právo začátek prohlídky operativně pozměnit, návštěvníci však musí být o této změně informováni, přičemž informace o změnách musí být vyvěšena u obslužného domku na viditelném místě.

III. Prohlídka

 1. Prohlídka je zahájena u obslužného domku, kde návštěvník s uhrazeným vstupným obdrží základní ochranné pomůcky (rukavice, plášť, přilbu se svítidlem) a absolvuje úvodní zaškolení bezpečnosti.
 2. Následně je trasa vedena po lesní pěšině k ústí štoly Johannes, kde návštěvník vstupuje do podzemí, kdy v samotné štole vede prohlídku průvodce, přičemž po výstupu z podzemí je vedena trasa lesní pěšinou k replice historického žentouru a zpět k obslužnému domku, kde návštěvník odevzdá ochranné pomůcky.

IV. Ceny vstupného

 1. Ceny vstupného stanovuje provozovatel a zveřejňuje na prodejních místech a webových stránkách štoly.

V. Povinnosti návštěvníků

 1. Pohyb návštěvníků ve štole Johannes je možný pouze za doprovodu průvodce nebo jiné pověřené osoby.
 2. Všichni návštěvníci jsou po dobu trvání prohlídky povinni dodržovat následující provozní a bezpečnostní opatření:
  1. zákaz kouření a odhazování odpadků či jiného znečišťování prohlídkové trasy,
  2. zákaz dotýkání se a manipulace s elektrickou instalací a jiným zařízením ve štole Johannes,
  3. zákaz opuštění výpravy a odbočení z trasy prohlídky do nepřístupných částí podzemí štoly Johannes, bez vědomí průvodce,
  4. zákaz sahat na exponáty a manipulovat s nimi,
  5. zákaz rušení výkladu a živočišných druhů hlasitým hovorem a jiným hlukem v podzemí,
  6. povinnost dbát zvýšené opatrnosti (přístupové lesní pěšiny, komunikace ve štole, ocelové stupačky, žebříky atd.),
  7. při výpadku elektrického osvětlení se zastavit na místě a dále se řídit pokyny průvodce,
  8. zákaz vstupu do podzemí štoly Johannes podnapilým osobám a osobám pod vlivem jiných návykových látek.
 3. Brát s sebou zvířata do podzemí štoly Johannes je návštěvníkům zakázáno.
 4. Z bezpečnostních důvodů a z důvodů ochrany přírody je návštěvníkům zakázán vstup do prostor podzemí štoly Johannes mimo provozní dobu prohlídkové činnosti příslušného kalendářního roku.

VI. Povinnosti pověřeného pracovníka

 1. Pověřený pracovník nesmí nikoho vpustit na prohlídkovou trasu a do podzemí štoly Johannes bez průvodce s tím, že výjimky udělují pouze pověřené osoby (uvedené v Provozním řádu ODD Johannes).
 2. Maximální přípustný počet všech osob nacházejících se současně na prohlídkové trase a v podzemí štoly Johannes je z požárních a bezpečnostních důvodů 15 osob, přičemž ověřená osoba musí mít přehled o počtu pracovníků i návštěvníků na prohlídkové trase a v podzemí štoly Johannes s tím, že pokud by vstupem další výpravy do podzemí byl překročen povolený počet osob, nesmí být tato výprava vpuštěna a musí počkat před vchodem do štoly.

VII. Závěrečná ustanovení

 1. Platné znění interních předpisů je k dispozici u pověřené osoby tento návštěvní řád je též k dispozici v místech prodeje vstupenek a na webových stránkách štoly.
 2. Návštěvníci nerespektující ustanovení tohoto návštěvního řádu budou vykázáni z prohlídkové trasy bez vrácení vstupného.