+420 603 539 020
8d598fc93ee7ccd51e697fa67b50e253.jpg

Ložisko Zlatý Kopec je představováno dvěma zrudnělými skarnovými horizonty uloženými ve fylitických horninách s vložkami kvarcitů, amfibolitů a skarnů. Původním substrátem nízce metamorfovaných hornin – fylitů, byly písčito jílovité sedimenty střídající se s polohami vulkanických hornin a tufů. Původním substrátem skarnů byly vápenaté polohy. Tyto horniny byly v průběhu variské (hercynské) orogeneze přeměny na horniny fylitové série. Fylity v oblasti Zlatého kopce jsou součástí tellehäuserských vrstev, stratigrafického oddílu tzv. frauenbašské série ordovického stáří, která buduje území Krušných hor a Smrčin na západ od nejdeckoeibenstockého žulového masívu. K intruzi žulového masívu došlo v závěru variské orogeneze, žulový masív byl mateřskou horninou rudodárných roztoků.

Vlastní ložisko je představováno několika zrudnělými horizonty s čočkami skarnů. Pouze dva z nich ‐ hlavní skarnová poloha a poloha Hugo ležící cca 83 m v podloží pod hlavní polohou vycházejí na povrch. Hlavní horizont má délku 800 a šíku 300 m, průměrná mocnost je variabilní v průměru se pohybuje mezi 1,5‐3 m až 9,5 m. Tvoří mírně zvlněné deskovité těleso s generelním úklonem 5 ‐ 20° k SV. Oblast výchozu této hlavní polohy v místech výskytu zrudnělých skarnových těles byla předmětem historické těžby (štola Johannes, štola Kohlreuter aj.). Skarny mají převážně charakter diopsidických nebo diopsid ‐ aktinolitických skarnů Hlavními rudními minerály jsou magnetit, kasiterit, sfalerit, chalkopyrit, arzenopyrit, pyrit a pyrhotin. Ložisko je proťato několika tektonickými strukturami s žilnou, křemen‐fluoritovou výplní.

Ložisko Zlatý Kopec je známo pestrou minerální asociací. Kromě hlavních rudních minerálů, kterými jsou magnetit (Fe3O4), chalkopyrit (CuFeS2), sfalerit (ZnS), kasiterit (SnO2), arzenopyrit (FeAsS), pyrit (FeS2) a pyrhotin (FeS), vyskytující se v masivních zrnitých agregátech nebo jako impregnace, se na ložisku vyskytují löllingit (FeAs2), helvín (Mn4[S(BeSiO4)3]), malayait CaSn[O|(SiO4)] a greenockit (CdS). Velice vzácnou je na ložisku objevená parageneze borátů hořčíku ludwigitu a szaibeleyitu a borátu cínu hulsitu doprovázených skupinou minerálů hydroxidů cínu ‐ schoenfliesitem, wickmanitem a natanitem. Tyto minerály byly popsány pouze na několika lokalitách na světě, Zlatý Kopec tak patří výskytem těchto minerálů mezi světové mineralogické lokality.

Minerály obsahující cín ze Zlatého Kopce

Minerál Obsah cínu [%]
magnetit 0 – 0.02
amfibol - aktinolit 0 – 0.05
amfibol - hastingsit 0 – 0.75
pyroxen 0 – 0.15
granát 0 – 2.15
Minerál Obsah cínu [%]
vesuvian 0 – 0.05
epidot 0 – 0.23
titanit 0 – 7.85
malayait 25.6 – 30
hulsit 5.6 – 10.3
Minerál Obsah cínu [%]
ludwigit 0.09 – 1.15
natanit 41
wickmanit 43
schoenfliesit 45
kasiterit 78